17 10.2019
17 10.2019

Kolejny korzystny wyrok w sprawie abuzywności klauzul ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu wczorajszym został ogłoszony wyrok w sprawie, w której ponownie udało nam się przekonać sąd o abuzywności klauzul ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej przez naszych Klientów z jednym z dużych, komercyjnych banków.

 

Tym razem sąd podzielił nasze stanowisko niemal w całości, powtarzając w ustnym uzasadnieniu za stroną powodową, że brak poinformowania kredytobiorców o warunkach ubezpieczenia, oderwanie mechanizmu kształtowania opłat od faktycznego kosztu ubezpieczenia i jednostronne uprawnienie banku do wpływania na wysokość świadczeń kredytobiorców na skutek dowolnego kształtowania tabel kursowych stanowią zasadnicze, choć nie jedyne, przesłanki, świadczące o rażącym naruszeniu interesów powodów i sprzecznym z dobrymi obyczajami ukształtowaniu obowiązków powodów w umowie. W wyniku takiego rozstrzygnięcia sąd nakazał pozwanemu bankowi zwrot nienależnie pobranych opłat wraz z odsetkami.

 

Jednocześnie sąd nie podzielił naszego stanowiska w tej części, w której wnosiliśmy także o zwrot na rzecz powodów pierwszej, wpisanej wprost do umowy kredytu kwoty opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jak tylko zapoznamy się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, rozważymy wniesienie apelacji w tej części.