Polityka prywatności

                                                                              § 1
Niniejsza polityka prywatności stanowi zbiór informacji dla użytkowników serwisu www.warslaw.com oraz www.warslaw.pl o zasadach gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Dziemaszkiewicz Krzystyniak sp. p. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Słomińskiego 17 lok. 44 („Kancelaria”).

 

                                                                              § 2
Kancelaria jest administratorem danych osobowych i podlega powszechnym przepisom prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) oraz w krajowych przepisach prawa wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

                                                                              § 3
Kancelaria na potrzeby RODO powołała inspektora ochrony danych osobowych, który w razie potrzeby udzieli Państwu dodatkowych wyjaśnień. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres poczty elektronicznej: [email protected].

 

                                                                              § 4
Ponadto Kancelaria przestrzega obowiązków zachowania poufności i standardów właściwych dla zawodów zaufania publicznego, w szczególności wynikających z przepisów obowiązujących radców prawnych i adwokatów.

 

                                                                              § 5
1. Aktualnie Kancelaria nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje danych osobowych użytkowników serwisu www.warslaw.com oraz www.warslaw.pl.
2. Kancelaria gromadzi jednie zanonimizowane dane techniczne odbierane przez serwer, w tym publiczne adresy IP. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
3. Kancelaria może w przyszłości gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych calach realizowanych przez Kancelarię, tj.:

  • świadczenia usług na rzecz Klientów Kancelarii i prawidłowego wykonywania zawartych umów,
  • marketingu usług Kancelarii,
  • informowania o usługach Kancelarii, prowadzonych projektach i sprawach (wyłącznie w zanonimizowany sposób),
  • analizy i statystyki ruchu internetowego,
  • zapewnienia bezpieczeństwa danych i prawidłowego funkcjonowania serwisów  internetowych Kancelarii.

 

                                                                              § 6
Dane osobowe mogą być udostępniane Kancelarii wyłącznie świadomie i dobrowolnie, a na każde żądanie zostaną usunięte.

 

                                                                              § 7
Kancelaria może przechowywać zebrane dane osobowe do czasu zrealizowania ww. prawnie uzasadnionych celów Kancelarii.

 

                                                                              § 8
1. Kancelaria nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim.
2. Jedynie współpracownicy Kancelarii zaangażowani w jej funkcjonowanie, tj.: prawnicy, personel pomocniczy, zleceniobiorcy, dostawcy usług (w szczególności IT) mogą mieć dostęp do danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych lub przechowywanych w Kancelarii.

 

                                                                              § 9
Kancelaria przetwarzając dane osobowe nie stosuje automatycznego profilowania.

 

                                                                             § 10
Użytkownikom, których dane osobowe są zbierane, przetwarzane lub przechowywane przez Kancelarię przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

                                                                              § 11
Niniejsza polityka prywatności zostaje opublikowana w serwisie internetowym Kancelarii i ma zastosowanie przy prowadzeniu serwisu internetowego Kancelarii od daty publikacji. Wszelkie ewentualne zmiany w polityce prywatności wprowadzone w przyszłości będą publikowane w taki sam sposób.

 

Warszawa, dnia 2 lipca 2018 r.